home Dom i wnętrze Rodzaje umów o zarządzanie nieruchomością wspólną

Rodzaje umów o zarządzanie nieruchomością wspólną

Zgodnie z polskim prawem i informacjami z www.status.pl zarządzanie nieruchomością wspólną odbywa się na podstawie zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe umów o zarządzanie nieruchomością wspólną. Jak powinna wyglądać taka umowa? Co musi zawierać? Jak przebiega zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi w zależności od rodzaju umowy?

Podstawowe założenie umów o zarządzanie nieruchomością wspólną

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną przede wszystkim ma na celu odciążenie właścicieli lokali od samodzielnego wykonywania bieżących czynności, które sprowadzają się do administrowania i zarządzania nieruchomością wspólną. Zadania te powierza się osobie trzeciej, a więc profesjonalnym zarządcom zatrudnianym w takich firmach, jak biuro Status.

Umowa powierzenia zarządu osobie trzeciej i umowa zlecenie

Istnieją dwa rodzaje umów zawieranych z zarządcami. Według pierwszej z nich, umowy powierzenia zarządu osobie trzeciej, właściciele lokali mają prawo określić sposób zarządzania nieruchomością wspólną, a także powierzyć zarząd osobie fizycznej bądź prawnej. Co ważne, dokument musi być sporządzony w formie aktu notarialnego pomiędzy wszystkimi właścicielami lokali. W konsekwencji umowa powierzenia zarządu osobie trzeciej pozbawia mieszkańców (o ile liczba lokali nie przekracza 7) lub zarząd wspólnoty (jeżeli liczba lokali przekracza 7) prawa do kierowania sprawami wspólnoty oraz jej reprezentowania. Prócz tego, wspólnota mieszkaniowa może powierzyć zarządzanie nieruchomością wspólną zarządcy w drodze cywilnoprawnej umowy zlecenia. W tym przypadku nie jest konieczna szczególna forma, wystarczy standardowy pisemny dokument. Zarządca zobowiązany jest do zarządzania nieruchomością, lecz właściciele lokali lub zarząd nie są pozbawiani swoich kompetencji.